Hinkal Forane

 

  HINKAL FORANE    
1 Mysuru, Hinkal, Infant Jesus Cathedral          Fr. Thomas Mangalathil 8971988075/9562526103 mjtomy71@gmail.com
2 Mysuru, NR Mohalla, Mount Carmel Church Fr. Thomas Mangalathil 8971988075/9562526103 mjtomy71@gmail.com
  EUCHARISTIC CENTRES    
1 Gundalpet, St. Chavara Church             Fr. Rejeesh (Thomas) Puthiyaparambil 9447759710 rajeeshthomascmi@gmail.com
Fr. Sony 953555142 Nil
2 Handpost, Jeevadharu      Fr. Joseph Chittoor 9480222619  0821252906 healthmandya@gmail.com
Fr. Jomet K.J. 7025567079 friarjomet@gmail.com
3 Honnamankatte , Jyothir Vikasa Centre,    Fr. Thomas Thennattil                                   7349335300 thennad@hotmail.com   19thomas@gmail.com
4 Srirampura, Mercy Convent, Mass Centre      Fr. Thomas Mangalathil  8971988075, 9562526103 mjtomy71@gmail.com
5 Thandavapura, St. Mary's Church              Fr. James Mekkara CMI 9846886024 mareechira@gmail.com, sp1975cmi@gmail.com